TrueMoney Myanmar သည် ထိုင်းနိုင်ငံအခြေပြုသည့် Ascend Group ၏ ရုံးခွဲကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ထားသော လုံခြုံစိတ်ချရသည့် ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာဖြင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ TrueMoney Myanmarမှ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများသည် နည်းပညာအသစ်နှင့် ဆက်နွယ်နေသော စိန်ခေါ်မှု၊ အတွေ့အကြုံကောင်းများ ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။

TrueMoney Myanmar မှ စိတ်အားထက်သန်သော၊ တက်ကြွသော၊ သင်ယူလိုစိတ်ရှိသော ဝန်ထမ်းများအား ခန့်ထားရန် အလိုရှိပါသည်။

TrueMoney Myanmar တွင် အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့် အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများ ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

 • ဝန်ထမ်းများ၏ အသက်အာမခံထားရှိပေးမှု
 • ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခြင်း အခြေခံထောက်ပံ့ပေးမှု
 • ခေတ်ကာလနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သော လစာနှုန်းထား
 • ရေရှည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း တိုးတက်မှု

စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် လျှောက်ထားလိုသော ရာထူး၊ CV Form၊ သက်ဆိုင်ရာလက်မှတ်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများကို ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာအပြည့်အစုံဖြင့် [email protected] သို့ ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

Data Analyst

Vacant Position : Data Analyst
No. Of Position : 1 - post
Job Location : 6.5 Miles, Pyay Road, Yangon

Job Descriptions

 • Developing Biz-Oriented reports/dashboards
 • Working with cross-functional teams to understand business processes for all areas.
 • Gathering business requirements and analyzing the requirements.
 • Data Collection and data preparation
 • Defining business KPIs, and metrics
 • Developing Biz-Oriented & comprehensive reports, dashboards, & data-driven insight
 • Preparing reports for executive leadership that effectively communicate trends, patterns, and predictions using relevant data.
 • Presenting key findings, actionable insights, visualization, statistical analysis, forecast and recommendations to management
 • Publishing data-driven insights, and reports/dashboards as per defined granularity, and recurrence \
 • Monitoring all up-to-date business requirements, & updating all update to reports / dashboard
 • Performing ad-hoc data or analysis to support cross-functional projects or IDA-assigned
 • DataMart Data Management: Working in collaboration with the Tech team/ HQ DataMart team.
 • Transforming complex Datamart data into reports metrics
 • Monitoring Datamart data validity
 • Updating new product features / new data config to DataMart
 • Handling to fix data issues into non-zero-defect level. v To carry out any other duties or special assignments by the supervisor.

Requirements and Qualifications

 • Bachelor’s Degree in Computer Science, or other related studies.
 • Minimum 2 years of experience in data analytics/business intelligence.
 • Experience in the FinTech industry/ domain knowledge is preferred.
 • Ability to write clean, structured, and complex high-performed SQL scripting.
 • Excellent MS Excel, Google Sheets & Google Apps Script
 • Experience in Visualization BI tools (Tableau, Google Data Studio, Power BI)
 • Strong Communication, Presentation, and Story-telling skills
 • A high level of Math and Statistics knowledge
 • Strong Problem-solving abilities
 • Basic knowledge of JavaScript
 • Ability to plan work and meet deadlines
 • Accuracy and Attention to details
 • Excellent qualitative analytical skills.
 • Strong data technical skills and working with multiple sources in either tructured/unstructured data.
 • Teamwork and Collaboration skills
 • Strong verbal and written communication skills in English

The potential benefits you can expect from us:

 • Transportation Allowance
 • Life Insurance
 • Medical Benefits
 • Annual Bonus & Increment

TrueMoney Myanmar မှသင့်အား ကြိုဆိုလျှက်ရှိပါသည်။ စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် လျှောက်ထားလိုသော နေရာ၊CV form,သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ်များ၊စာရွက်စာတမ်းများ၊ လိပ်စာများဖြင့် ကြေညာထားသောနှစ်ပတ်အတွင်း အမှတ် (၅၇)၊ ပြည်လမ်း၊ ၆.၅မိုင် (၁၂ ရပ်ကွက်)၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန် သို့ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဖုန်းနံပါတ် :+၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၃၄၉, +၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၁၄၁ ၊ အီးမေး: [email protected]

Senior Digital Marketing Officer

Vacant Position : Senior Digital Marketing Officer
No. Of Position : 1 - post
Job Location : 6.5 Miles, Pyay Road, Yangon

Job Descriptions

 • Manage and create content, optimize for SEO/SEM and manage analytics for company’s digital marketing related activities including website, micro site, social media sites, and digital marketing campaign.
 • Lead the strategy, development, execution and optimization of paid digital efforts, including display advertising, mobile, SEM and SEO
 • Integrate online activities with off-line marketing communications plans
 • Develop and write digital content and maintain content publishing editorial calendar
 • Analyze and report on customer behavior insights to improve company’s websites and social media platforms
 • Manage agency and vendor relationships to ensure any outsourced work is consistent, high quality, cost-effective, and reflects branding specifications
 • Ensure digital design is optimized for branding, impact, SEO, web development, etc.
 • Identify opportunities for applying new technologies, digital products and services to online campaigns
 • Keep up to date with the new knowledge and new technology to apply in own area/team to improve own competence
 • Participate in own area process improvement and working standard setting
 • Attend and support organizational activities or projects
 • Other responsibilities as assigned
 • Provide on-the-job training or support to new team members

Requirements and Qualifications

 • Bachelor’s degree in Business/Marketing Degree or related fields
 • Minimum 2 years of progressive digital marketing experience required at either in-house or digital agency
 • Digital copywriting, design, and content marketing
 • Ability to use Google Analytics software will be an advantage
 • Good communication skills (written and verbal)
 • Proficient level of English (written and verbal)
 • Target oriented on program execution

The potential benefits you can expect from us:

 • Transportation Allowance
 • Life Insurance
 • Medical Benefits
 • Annual Bonus & Increment

TrueMoney Myanmar မှသင့်အား ကြိုဆိုလျှက်ရှိပါသည်။ စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် လျှောက်ထားလိုသော နေရာ၊CV form,သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ်များ၊စာရွက်စာတမ်းများ၊ လိပ်စာများဖြင့် ကြေညာထားသောနှစ်ပတ်အတွင်း အမှတ် (၅၇)၊ ပြည်လမ်း၊ ၆.၅မိုင် (၁၂ ရပ်ကွက်)၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန် သို့ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဖုန်းနံပါတ် :+၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၃၄၉, +၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၁၄၁ ၊ အီးမေး: [email protected]

Motion Graphic Designer

Vacant Position : Motion Graphic Designer
No. Of Position : 1 - post
Job Location : 6.5 Miles, Pyay Road, Yangon

Job Descriptions

 • Conceptualize and create innovative motion graphics that align with the brand’s objectives and target audience.
 • Collaborate with the creative and marketing teams to develop storyboard concepts and visual designs.
 • Utilize industry-standard software (such as Adobe After Effects, Premiere Pro, Illustrator, and Photoshop) to create motion graphics, animations, and visual effects.
 • Ensure consistency and quality across all motion graphic projects while meeting deadlines.
 • Stay updated on emerging trends and technologies in motion graphics design and incorporate them into our projects when applicable.
 • Adapt designs to fit various platforms and screen sizes while maintaining visual integrity.
 • Work closely with project managers and other team members to ensure project requirements are understood and executed correctly.
 • Provide creative input and contribute ideas to enhance the overall visual identity of our brand.
 • Keep up to date with the new knowledge and new technology to apply in own area/team to improve own competence
 • Participate in own area process improvement and working standard setting
 • Attend and support organizational activities or projects

Requirements and Qualifications

 • Bachelor’s degree in Graphic Design, Motion Graphics, Animation, or a related field.
 • Proficiency in motion graphics software such as Adobe After Effects, Premiere Pro, Illustrator, and Photoshop.
 • Strong understanding of design principles, typography, and color theory.
 • Excellent storytelling and communication skills through visual mediums.
 • Ability to work collaboratively in a fast-paced environment and adapt to changing priorities.
 • Attention to detail and a keen eye for aesthetics and visual composition.
 • Knowledge of video editing techniques and best practices.
 • Experience with 2D and 3D animation is a plus.
 • Strong portfolio showcasing previous motion graphic projects and animations.
 • Time management and organizational skills to handle multiple projects simultaneously

The potential benefits you can expect from us:

 • Transportation Allowance
 • Life Insurance
 • Medical Benefits
 • Annual Bonus & Increment

TrueMoney Myanmar မှသင့်အား ကြိုဆိုလျှက်ရှိပါသည်။ စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် လျှောက်ထားလိုသော နေရာ၊CV form,သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ်များ၊စာရွက်စာတမ်းများ၊ လိပ်စာများဖြင့် ကြေညာထားသောနှစ်ပတ်အတွင်း အမှတ် (၅၇)၊ ပြည်လမ်း၊ ၆.၅မိုင် (၁၂ ရပ်ကွက်)၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန် သို့ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဖုန်းနံပါတ် :+၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၃၄၉, +၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၁၄၁ ၊ အီးမေး: [email protected]

Creative Designer

Vacant Position : Creative Designer
No. Of Position : 1 - post
Job Location : 6.5 Miles, Pyay Road, Yangon

Job Descriptions

 • Collaborate, brainstorm, and strategize with multiple teams or clients on a wide range of materials that may include web pages, presentations, programming collateral, signage, internal communications, newsletters, and marketing materials
 • Translate strategic direction into high-quality design within an established brand identity
 • Develop concepts by hand or with software, and execute original content by determining the ideal usage of color, text, font style, imagery, and layout
 • Manage the design and uploading process for all project materials, based on best practices for using a content management system
 • Use trend intelligence and knowledge of historical and current markets when designing and executing specific classifications
 • Keep up to date with the new knowledge and new technology to apply in own area/team to improve own competence
 • Participate in own area process improvement and working standard setting
 • Attend and support organizational activities or projects
 • Other responsibilities as assigned
 • Provide on-the-job training or support to new team members

Requirements and Qualifications

 • Bachelor’s degree in Graphic Design, Visual Arts, or a related field.
 • Exceptional creativity and innovative design skills
 • Five or more years of experience (academic and professional) with design software, including Illustrator, InDesign, Photoshop, Dreamweaver
 • Excellent communication and presentation skills
 • Organizational and time-management skills for meeting deadlines in a fast-paced environment
 • Desire to continue building skill set with education and training

The potential benefits you can expect from us:

 • Transportation Allowance
 • Life Insurance
 • Medical Benefits
 • Annual Bonus & Increment

TrueMoney Myanmar မှသင့်အား ကြိုဆိုလျှက်ရှိပါသည်။ စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် လျှောက်ထားလိုသော နေရာ၊CV form,သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ်များ၊စာရွက်စာတမ်းများ၊ လိပ်စာများဖြင့် ကြေညာထားသောနှစ်ပတ်အတွင်း အမှတ် (၅၇)၊ ပြည်လမ်း၊ ၆.၅မိုင် (၁၂ ရပ်ကွက်)၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန် သို့ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဖုန်းနံပါတ် :+၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၃၄၉, +၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၁၄၁ ၊ အီးမေး: [email protected]

Senior Business Development Manager

Vacant Position : Senior Business Development Manager
No. Of Position : 1 - post
Job Location : 6.5 Miles, Pyay Road, Yangon

Job Descriptions

 • Develop and execute comprehensive business development strategies to drive growth and expand market reach.
 • Developing a deep understanding of our products, services, and value proposition to identify new business opportunities, including potential partnerships, alliances, and acquisitions, that align with the company’s strategic objectives.
 • Building strong relationships with key stakeholders including financial institutions, external partners, regulators, and industry associations to bring in new businesses as well as maintaining the relationships with the existing customers.
 • Proactively analyzing and identifying the opportunities that meet the needs of partners and satisfying them.
 • Identifying and Presenting business and/or market opportunities to company executives and management
 • Lead negotiations and deal structuring efforts to secure partnerships and strategic alliances that drive revenue growth and enhance the company’s competitive position.
 • Collaborate with cross-functional teams, including product, marketing, and legal, to ensure seamless execution of business development initiatives.
 • Monitor and analyze key performance metrics to measure the effectiveness of business development initiatives and identify areas for improvement.
 • Representing the company at events, conferences and to build the relationship and promoting a positive company image
 • Support information for setting up own division plans to align with departmental plans, directions, and goals
 • Keep up to date with the new knowledge and new technology to apply in own division to improve own competence
 • Participate in own division process improvement and working standard setting
 • Resolve complex problems and guide others in resolving complex issues based on existing solutions
 • Lead work of small project team or project as the best practices
 • Attend and support organizational activities or projects
 • Other responsibilities as assigned
 • Provide advice to team members to develop their knowledge and skills to effectively perform their duties aligning with business directions and changing environment
 • Mentor junior team members
 • Provide on-the-job training or support to new team members

Requirements and Qualifications

 • Bachelor’s degree in Business/Marketing Degree or related fields
 • Demonstrated overall 8 years’ experience in a similar role in professional services, financial services in a relevant field
 • Proven track record of successfully driving revenue growth and expanding market presence through strategic partnerships and alliances.
 • A good understanding of FinTech
 • Excellent negotiation, communication, and interpersonal skills.
 • Ability to thrive in a fast-paced, dynamic environment and effectively manage multiple priorities.
 • Proactive and a can-do attitude
 • Fluent communication in English and Burmese

The potential benefits you can expect from us:

 • Transportation Allowance
 • Life Insurance
 • Medical Benefits
 • Annual Bonus & Increment

TrueMoney Myanmar မှသင့်အား ကြိုဆိုလျှက်ရှိပါသည်။ စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် လျှောက်ထားလိုသော နေရာ၊CV form,သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ်များ၊စာရွက်စာတမ်းများ၊ လိပ်စာများဖြင့် ကြေညာထားသောနှစ်ပတ်အတွင်း အမှတ် (၅၇)၊ ပြည်လမ်း၊ ၆.၅မိုင် (၁၂ ရပ်ကွက်)၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန် သို့ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဖုန်းနံပါတ် :+၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၃၄၉, +၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၁၄၁ ၊ အီးမေး: [email protected]