• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

TrueMoney Myanmar


ကြ်နု္ပ္တို ့၏အေၾကာင္း

True Corporation မွ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ TrueMoney ကုမၸဏီကို စတင္တည္ေထာင္ ခဲ့ၿပီး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ တြင္တည္ရွိေသာ ၄င္း၏ေဒသဆိုင္ရာ ရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ အတူ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ Ascend Group ၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။TrueMoney၏ ရည္ရြက္ခ်က္သည္ ဘဏ္ကိုအသံုးမျပဳၾကေသာ၊ အသံုးျပဳခြင့္ မရရွိေသာ ျပည္သူလူထုအတြက္အေထာက္အကူျပဳေစႏိုင္မည့္
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲထားေသာ နည္းပညာအသစ္မ်ားျဖင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး၊ TrueMoney အေနျဖင့္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား၏လူေနမႈဘ၀တိုးတက္ေရးကို အေထာက္ကူျပဳရန္ ေရွ႕ရႈရည္ရြယ္ထားပါသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဘယ္မွာလဲ

TrueMoneyသည္အေရွ႕ေတာင္အာရွ (၆)ႏိုင္ငံတြင္ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း မ်ားစြာရွိပါသည္။ကြ်ႏု္ပ္တို႔ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း၁၅,၀၀၀ရွိျပီး ဘဏ္ႏွင့္ေငြေၾကးဆုိင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမရရွိေသးသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ပါ TrueMoneyမွ၀န္ေဆာင္မႈအျပည့္အ၀ေပးႏုိင္ေအာင္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။
ဆက္ဖတ္ရန္

ကြ်ႏု္ပ္တုိ ့၏၀န္ေဆာင္မႈ

TrueMoney သည္ထိုင္း၊ ကေမာၻဒီးယား၊ ျမန္မာ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္ ႏွင့္ဖိလစ္ပိိုင္စေသာအေရွ့ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ကုမၸဏီ ျဖစ္ပါသည္။ အသံုးျပဳရလြယ္ကူျခင္း၊မိမိအနီးနားတြင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ TrueMoneyကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိျခင္းၿဖင္႕ စိတ္ခ်လံုၿခံဳေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာ ၿဖင့္၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။

ျပည္တြင္း၊ျပည္ပနယ္နမိတ္နိုင္ငံမ်ားမွေငြလႊဲ၊ေငြထုတ္ၿခင္းနွင့္
ေဘလ္ေပးေဆာင္ျခင္းမ်ားကိုCustomers မ်ား၏အနီးဆံုးTrueMoney ကိုယ္စားလွယ္ဆိုင္တြင္လြယ္ကူစိတ္ခ်စြာလုပ္ေဆာင္နိုင္ပါသည္။
ဆက္ဖတ္ရန္

TrueMoney ႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းသူမ်ား