ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျပည္တြင္းေငြလႊဲစနစ္အား အသုံးျပဳရန္ အေရာင္း ျမွင္႕တင္ေရးလုပ္ရာတြင္ထားရွိေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား


True Money Myanmar (“TMN MM”) မွ ၎၏ ေအးဂ်င့္ (မ်ား) အတြက္ ဦးစီးေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္ ျပည္တြင္း ေငြလႊဲစနစ္ (DR) အား အသုံးျပဳရန္ အ ေရာင္းျမွင့္တင္ရာ၌ ထားရွိေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

 1. TMN MM မွ ျပည္တြင္းေငြလႊဲစနစ္အတြက္ အ ေရာင္းျမွင့္တင္ေရးျပဳလုပ္သည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ဤ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ ေငြလႊဲဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္သည့္ ေအးဂ်င့္(မ်ား) အားလုံး အေပၚ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ရွိေစရမည္။ ျပည္တြင္းေငြလႊဲစနစ္အတြက္ အ ေရာင္းျမွင့္တင္ေရးမႈ၌ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သည့္ ေအးဂ်င့္မ်ားသည္ ဤစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။
 2. စည္းကမ္းခ်က္မ်ား စတင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ေန႔။ TMN MM သည္ ျပည္တြင္း ေငြလႊဲ စနစ္ အတြက္ စည္း႐ုံး လႈံ႕ေဆာ္မႈ ျပဳမည့္ အခ်ိန္ကာလသည္ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ အထိ) ျဖစ္ပါသည္။
 3. ေနရာ။ ။ ျမန္မာျပည္ တ၀ွမ္း
 4. ျပည္တြင္း ေငြလႊဲစနစ္ အား အသုံးျပဳရန္ အ ေရာင္း ်မြင့္တင္ရာ၌ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အထူး ႏႈန္းထားမ်ား ကို အသုံးျပဳပါမည္ -
 5. 4(a) ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေငြလႊဲဝန္ေဆာင္မႈအား အသုံးျပဳရာ၌ လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ ခ်က္ တစ္ခု စီအတြက္ ေဈးေလွ်ာ့ထားေသာ အထူးေငြလႊဲႏႈန္းထား ၃၀၀ က်ပ္ ျဖင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂၀၀,၀၀၀ အထိ လႊဲပို႔ ႏိုင္သည္၊ ထို႔အျပင္

  4(b) TMN MM သည္ ျပည္တြင္း‌ေငြလႊဲအတြက္ အထူးေလွ်ာ့ေဈးျဖင့္ အ ေရာင္း ်မြင့္တင္သၫ့္ ကာလ အတြင္းေငြလႊဲမ်ားေပးပို႔ျခင္း ႏွင့္ လက္ခံျခင္းအား ေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္ ေအးဂ်င့္မ်ားကို အထက္ ေဖာ္ျပပါကန႔္သတ္ပမာဏ အေပၚမူတည္၍ ေကာ္မရွင္ခမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ပါမည္။

 6. ေအးဂ်င့္သည္ TMN MM ႏွင့္ ထားရွိေသာ သေဘာတူညီခ်က္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ား အေပၚ၌ မူတည္၍ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဤစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ TMN MM ၏ ထုတ္ကုန္မ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အသုံးျပဳရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။
 7. TMN MM သည္ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိဘဲ ၎၏ ဆႏၵတစ္ခုတည္းျဖင့္ ဤစည္းကမ္း ခ်က္ မ်ားတြင္ပါရွိသည့္ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ခုခုအား မည္သည့္အခ်ိန္၌ မဆို ေျပာင္းလဲရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္၊ ထပ္တိုးရန္ သို႔မဟုတ္ ဖယ္ရွားရန္ အခြင့္ရွိပါသည္။
 8. အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္တာဝန္မ်ား
 9. 7(a) TMN MM သည္ ေအးဂ်င့္ကေဆာင္႐ြက္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား အားလုံးကို စစ္ေဆး ႏိုင္ေသာ၊ ေလ့လာသုံးသပ္ႏိုင္ေသာ၊ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈ ရွိ/မရွိ အတည္ျပဳႏိုင္ေသာ လုပ္ပိုင္ ခြင့္ရွိသည္။

  7(b) TMN MM သည္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္တစ္ခုသည္ ပုံမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း (သေဘာ႐ိုးျဖင့္ ေဆာင္ ႐ြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း) သို႔မဟုတ္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ေကာင္းေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ လိမ္လည္မႈ ျဖစ္ ေပၚ ေၾကာင္း ၎၏ ဆႏၵတစ္ခုတည္းျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

  7(c) TMN MM သည္ သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္ တစ္ခု အား အတည္ ျပဳ ရန္ ‌ေအးဂ်င့္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ႏိုင္ျခင္း မရွိလွ်င္ TMN MM ၂၄ နာရီ အတြင္း အေၾကာင္းျပန္ရန္ ေအးဂ်င့္ထံသို႔ SMS စာတို ေပးပို႔၍ ေတာင္းခံပါမည္။ ေအးဂ်င့္ထံမွ ၂၄ နာရီ အတြင္း တုံ႔ျပန္မႈမရရွိပါက TMN MM သည္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ ခ်က္အား လိမ္လည္မႈ အျဖစ္ သတ္မွတ္ပါမည္။

  7(d) ေအးဂ်င့္ ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္သည္ သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ေကာင္းပါက TMN MM သည္ ၎ သံသယျဖစ္ဖြယ္ေကာင္းေသာလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေၾကာင့္ေအးဂ်င့္ကရရွိထားေသာ အက်ိဳးအျမတ္ေငြမ်ားအား ‌ေအးဂ်င့္ထံမေပးအပ္ဘဲ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ျပန္ လည္ ေတာင္းခံႏိုင္သည္။

  7(e) ေအးဂ်င့္သည္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ TMN MM က မေပးအပ္ဘဲ ထိန္းသိမ္းထားေသာ အျမတ္ေငြမ်ား ရွိပါက TMN MM က ေက်နပ္သည္ အထိ ခိုင္မာေသာသက္ေသအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္သည္ စစ္မွန္ေၾကာင္း သက္ေသျပသ၍ ၎ အျမတ္ေငြမ်ားအား ျပန္လည္ ေတာင္းခံပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

  7(f) TMN MM သည္ ေအးဂ်င့္ က ေပးအပ္ေသာ အေထာက္အထားမ်ား သည္ ဥပေဒ ႏွင့္ ညီၫြတ္ ေၾကာင္း ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည္ စစ္မွန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳၿပီးမွသာ ထိန္းသိမ္း ထားေသာ သို႔မဟုတ္ မေပးအပ္ရေသးေသာ အက်ိဳးအျမတ္ေငြမ်ားအား ေအးဂ်င့္ထံသို႔ ေပးအပ္ ပါမည္။

  7(g) TMN MM သည္ ေအးဂ်င့္ က ေပးအပ္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားအရ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ ခ်က္မ်ားသည္ စစ္မွန္မႈရွိသည္ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္၍ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရရွိသည္ဟု ကိုယ္တိုင္ ဆုံးျဖတ္သုံးသပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

  7(h) ေအးဂ်င့္သည္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား အား ၎တို႔၏ လက္ဝယ္၌ လုံၿခဳံစြာ ထိန္းသိမ္းရမည္။

  7(i) TMN MM သည္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား အားလုံးကို ေအးဂ်င့္ထံမွ ေတာင္းခံႏိုင္ခြင့္ ရွိၿပီး ေအးဂ်င့္သည္ ေတာင္းခံၿပီးေနာက္ ၂၄ နာရီ ထက္ ေနာက္က် ျခင္း မရွိေစရဘဲ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားအား TMN MM ထံ သို႔ ခ်က္ခ်င္း ပို႔ေဆာင္ရမည္။

  7(j) ေအးဂ်င့္သည္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား လ်ိဳ႕ဝွက္ ထိန္း သိမ္းရန္ သေဘာတူညီၿပီး TMN MM ၏ ႀကိဳတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ သိရွိခြင့္မရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ား၊ အျခား ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား ေအးဂ်င့္မ်ားသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ၾကားျခင္းမျပဳရ။

 10. အာမခံျခင္း
 11. 8(a) ေအးဂ်င့္သည္ လိမ္လည္မႈ က်ဴးလြန္မိပါကTMN MM က အမႈအခင္း မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရျခင္း မရွိ ေစရန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးပါသည္။ ေအးဂ်င့္၏ အမွားအယြင္း သို႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္မႈ ႏွင့္ ၎တို႔ ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ားအား ဥပေဒအရ သို႔မဟုတ္ နည္းပညာအရ သို႔မဟုတ္ နည္းပညာအရမဟုတ္ဘဲ အျခားနည္းျဖင့္ သက္ေသျပသႏိုင္ပါက ေအးဂ်င့္၏ဆုံးရႈံးမႈ ႏွင့္ တာဝန္ သာ ျဖစ္ၿပီး ေအးဂ်င့္သည္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ နစ္နာ ဆုံးရႈံးမႈမ်ား အားလုံးအတြက္ TMN MM ကို နစ္နာေၾကး ေပးရမည္။

  8(b) ေအးဂ်င့္သည္ ၎ပိုင္ဆိုင္ေသာေငြအရင္းအျမစ္သည္ ေငြေၾကးခဝါခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ အၾကမ္း ဖက္မႈအတြက္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းမွရရွိေသာ ေငြေၾကးမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ ႏွင့္ မညီၫြတ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိေသာ ေငြေၾကးမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း အာမခံပါသည္။

  8(c) စာခ်ဳပ္ပါ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္သည္ ဤစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရာတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ိဳးရွိေစေသာ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ႏွင့္ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝ ေသာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံကတိ ျပဳပါသည္။

 12. လိမ္လည္မႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား
 13. 9(a) လိမ္လည္မႈ က်ဴးလြန္သည့္ ေအးဂ်င့္တစ္ဦးသည္ လိမ္လည္မႈ အတြက္ ေပးပို႔ေသာ သတိေပးစာ ၌ လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။ သတိေပးစာ၌ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မရွိပါက သို႔မဟုတ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ေအးဂ်င့္သည္ လိမ္လည္မႈအား အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံေနသည္ဟု ယူဆပါမည္။

  9(b) TMN MM သည္ ၎၏ ဆႏၵတစ္ခုတည္းျဖင့္ ေအးဂ်င့္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီမႈအား ရပ္စဲႏိုင္ၿပီး မမွန္ကန္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္အတြက္ ေအးဂ်င့္က ရရွိေသာ အျမတ္ေငြမ်ား သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအား ျပန္လည္ေတာင္းခံပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ TMN MM သည္ေအးဂ်င့္ေၾကာင့္နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ားရွိပါကအပိုေဆာင္းနစ္နာေၾကးႏွင့္ ေလ်ာ္ ေၾကးမ်ားေတာင္းခံႏိုင္သည္။