ဖုန္းေငြျဖည့္ျခင္း

TrueMoney Myanmar ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ေအာ္ပေရတာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ MPT, Telenor, Ooredoo, Mytel, MEC တို႔အျပင္ Ananda စသည္တို႔၏ ေငြျဖည့္ျခင္း အား လြယ္ကူ လ်င္ျမန္စြာ ျဖည့္သြင္းႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။