ေငြလႊဲၿခင္း

AGD ဘဏ္နွင့္ပူးေပါင္းထားေသာ TrueMoney Myanmar မွ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ ေငြလႊဲ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို လြယ္ကူစိတ္ခ်စြာလုပ္ေဆာင္နိုင္ပါသည္။ ေငြလႊဲ မႈလုပ္ေဆာင္ေနေသာ TrueMoney Myanmar ၏ ကိုယ္စားလွယ္ ဆို္င္မ်ားတြင္ ပိတ္ရက္မရွိ ေငြလႊဲ ေငြထုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈ ျပဳနိုင္ပါသည္။