ေငြလႊဲၿခင္း

၀ုိး... အသက္သာဆံုး ၃၀၀ က်ပ္ အစီအစဥ္က သင့္ဆီကုိ တစ္ေခါက္ျပန္လာပါျပီ။ True Money ရဲ႕ မည္သည့္ကုိယ္စားလွယ္မွာမဆုိ ၁ သိန္းက်ပ္ အထိ ေငြလႊဲတုိင္း ေငြလႊဲခ ၃၀၀ က်ပ္ ပဲက်သင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပိတ္ရက္လည္းမရွိဘူးဆုိေတာ့ ေငြလႊဲဖုိ႔ အနီးစပ္ဆံုး ကိုယ္စားလွယ္ေတြကုိ ဒီမွာ ရွာေဖြလုိက္ရေအာင္။