ကြ်နု္ုပ္တို႔၏ TrueMoney Myanmar

TrueMoney Myanmar သည္ ထိုင္းနို္င္ငံအေျချပဳသည့္ Ascend Group ၏ ရံုးခြဲကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ထား ေသာ လုံျခဳံစိတ္ခ်ေသာ ဒီဂ်စ္တယ္ နည္းပညာျဖင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ကုမၼဏီတစ္ခု ျဖစ္သည္။ TrueMoney Myanmar မွအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ နည္းပညာအသစ္နွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ စိန္ေခၚမွႈအေတြ့အၾကံဳေကာင္းမ်ား ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။

TrueMoney Myanmar မွ စိတ္အားထက္သန္ေသာ၊ တက္ႂကြေသာ၊ သင္ယူလိုစိတ္ရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအားခန္႕ထားရန္ အလိုရွိပါသည္။


TrueMoney Myanmar တြင္အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ေအာက္ပါအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ခံစားနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။


 • ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အသက္အာမခံထားရွိေပးမွႈ
 • ဝန္ထမ္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွႈ အေျခခံေထာက္ပံ့ေပးမွႈ
 • ေခတ္ကာလနွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မည့္လစာနွႈန္းထား
 • ေရရွည္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း တိုးတက္မွႈ

TrueMoney Myanmar မွသင့္အား ၾကိဳဆိုလွ်က္ရွိပါသည္။

စိတ္၀င္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ ေလ်ွာက္ထားလိုေသာ ေနရာ၊CV form,သက္ဆိုင္ရာ လက္မွတ္မ်ား၊စာရြက္စာတန္းမ်ား၊ လိပ္စာမ်ားျဖင့္ ေၾကညာထားေသာနွစ္ပတ္အတြင္း အေဆာင္( ၉) ၊ ၃ လႊာ၊ MICT Park လႈိင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္။ သို ့ေပးပို ့ေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါသည္။

ဖုန္းနံပါတ္ :၀၁-၂၃၀၅၃၆၀-၂ လိုင္းခြဲ.၀, Email: career@truemoneymyanmar.com

Highest Rated Jobs

Manager

Product Manager

 • No Of Position: 1
 • Required: 5+ years experience
View More
Project Manager

Project Manager

 • No Of Position: 1
 • Required: · 5 or more years of experience
View More
Finance Account

Head of Finance & Account

 • No Of Position: 1
 • Required: · Minimum 5-10 years experience
View More
Head of Legal

Head of Legal

 • No Of Position: 1
 • Required: 10 years experience in a financial sector with 5 years in legal
View More

Officer

Administrative Officer

 • No Of Position: 1
 • Required: 3 years of experience
View More
Manager

Sale & Distribution Manager

 • No Of Position:
 • Required: · 5-7 years of experience
View More
Fraud Officer

Fraud Officer

 • No Of Position:
 • Required: 2 - years experience
View More
Technician

POS Technician

 • No Of Position: 1
 • Required: 2 - years of experience
View More

Sale Representative

Sale Representative

 • No Of Position: 15
 • Required: 1 - years of experience
View More
Legal & Compliance Officer

Legal & Compliance Officer

 • No Of Position: 1
 • Required: -
View More
Java Developer

Java Developer

 • No Of Position: 1
 • Required: 1 - years of experience
View More
Sale Officer

Sale Officer

 • No Of Position: 3
 • Required: 3 - years of experience
View More

POS Developer

POS Developer

 • No Of Position: 1
 • Required: 2 - years of technical experience
View More