ျမန္မာႏုိုင္ငံဆုိင္ရာ ထုိင္းႏုိင္ငံသံရံုး ​တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ "TBAM Morning Talk#8" အခန္​းအနား (၂၇.၇.၂၀၁၇)