ေဘလ္ေပးေဆာင္ၿခင္း

လွ်ပ္စစ္မီတာေဘလ္ေပးေဆာင္ျခင္း ၊ အြန္လိုင္းမွ ကားလက္မွတ္၀ယ္ယူျခင္း ၊ AEON သို့ လစဥ္ေငြေပးသြင္းျခင္း အစရွိေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို TrueMoney Myanmar နွင့္ လြယ္ကူစြာျပဳလုပ္နို္င္ပါသည္။


လွ်ပ္စစ္မီတာေဘလ္ မ်ားကို TrueMoney ျဖင့္လြယ္ကူစိတ္ခ်စြာေပးေဆာင္နိုင္ပါသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္း ၂၃ ၿမိဳ ့နယ္၊ပဲခူးတိုင္းတြင္း ၁၂ ၿမိဳ ့နယ္၊မႏၱေလးတိုင္းတြင္း ၈ ၿမိဳ ့နယ္ နွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ပုသိမ္ၿမိဳ ့ မ်ားတြင္ေပးေဆာင္နိုင္ပါသည္။


အြန္လိုင္းမွလက္မွတ္၀ယ္ယူနိုင္ေသာ BNF application အတြက္ TrueMoney ကိုယ္စားလွယ္ဆိုင္မ်ားတြင္ေငြေပးေခ်နိုင္ပါသည္။

TrueMoney Myanmar ရုံးခ်ဳပ္


ရုံးခ်ိန္မ်ား

  • တနလာၤမွေသာၾကာ : နံနက္ ၈း၃၀မွ ညေန ၅း၃၀
  • စေန : နံနက္ ၉း၀၀ မွ ညေန ၅း၀၀
  • ရုံးပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြ

၀န္ေဆာင္မႈဌာန

  • တနလာၤမွေသာၾကာ : နံနက္ ၈း၀၀ မွ ည ၈း၀၀
  • စေန : နံနက္ ၉း၀၀ မွ ညေန ၅း၀၀
  • ရုံးပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြ နွင့္အစိုးရရုံးပိတ္ရက္မ်ား

Social Icons